Scientific Staff

Dr. B. P. Mishra1

Dr. B. P. Mishra
Director

Functional Group-1

RK Pundir new

Dr. R.K.Pundir
Principal Scientist

RAJA K N

Dr. Raja.K.N
Senior Scientist

sonika mam

Dr. Sonika Ahlawat
Scientist (SS)

Functional Group-2

P K singh

Dr. P.K.Singh
Principal Scientist

monika sodhi

Dr. Monika Sodhi
Principal Scientist

AVNISH KUMAR BHATIA

Dr. Avnish Kumar
Principal Scientist

Functional Group-3

MANISHI MUKESH

Dr. Manishi Mukesh
National Fellow

KARAN VEER SINGH

Dr. Karanveer Singh
Senior Scientist

Dige Mahesh Shivanand

Dr. Mahesh Sadanand Dige
Scientist

Functional Group-4

M S Tantia

Dr. M.S.Tantia
Principal Scientist

R A K AGARWAL

Dr. Rajeev Aggarwal
Principal Scientist

REKHA SHARMA

Dr. Rekha Sharma
Principal Scientist

Functional Group-5

S P DIXIT

Dr. Sat Pal Dixit
Principal Scientist

sanjeev singh

Dr. Sanjeev Singh
Principal Scientist

INDRAJIT GANGULY

Dr. Indrajit Ganguly
Principal Scientist

Functional Group-6

R.S.Gandhi

Dr. R.S. Gandhi
Principal Scientist

rahul behl

Dr. Rahul Behl
Principal Scientist

jyotsna behl

Dr. Jyostna Dhingra Behl
Principal Scientist

Functional Group-7

R S KATARIA

Dr. R.S.Kataria
Principal Scientist

D K YADAV 1

Dr. Dinesh Kumar Yadav
Principal Scientist

saket kumar niranjan

Dr. Saket Kumar Niranjan
Principal Scientist

Functional Group-8

A K MISHRA

Dr. Anil Kumar Mishra
Principal Scientist

REENA ARORA

Dr. Reena Arora
Principal Scientist

Amod Kumar

Dr. Amod Kumar
Scientist